ការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត

ខ្សែបន្ទាត់ដែលមានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យយានយន្ត (2)
បន្ទាត់ត្រួតពិនិត្យយានយន្តដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
ខ្សែដំឡើងបរិក្ខារយានយន្ត (2)
បន្ទាត់ដំឡើងឧបករណ៍យានយន្ត