បេសកកម្ម & ចក្ខុវិស័យ

e431d5aa305d7bc88369ac076227a63

បេសកកម្ម

ដឹកនាំវប្បធម៌ម៉ូតូធ្ងន់របស់ចិន។

សូមឱ្យឧស្សាហកម្មម៉ូតូរបស់ចិនដឹកនាំពិភពលោក។

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មម៉ូតូធុនធ្ងន់របស់ចិន។

ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសដ៏រីករាយមួយដែលប្រជាជន Hanyang ទាំងអស់សម្រេចបាននូវក្តីសុបិនរបស់ពួកគេជាមួយគ្នា។